Konvenční testy laterality

Pokud si nejste jisti, zdali je Vaše dítě levák nebo pravák, je možné jeho lateralitu otestovat v pedagogicko-psychologických poradnách. Bohužel se ukazuje, že běžně používané testování laterality není příliš spolehlivé. Již jsem se setkal s případy skrytých leváků, kteří byli běžným testováním laterality vyhodnoceni jako praváci.

Konvenční metoda testování laterality se skládá se z různých motorických úkolů, u velké části z nich pak figurují určité předměty či pomůcky. Standardně používaný test laterality je založen na metodice ze 70.let vyvinuté dvojící Zdeněk Matějček a Zdeněk Žlab, jejich metodika částečně vychází z práce Miloše Sováka. Celý proces testování laterality zabere zpravidla asi 30 minut. Mezi testy laterality patří například následující:

  • Navlékání korálků
  • Vyndávání sirek z krabičky
  • Dosažení rukou do co největší výšky
  • Stisknutí tlačítka
  • Zasouvání kolíčků do otvorů
  • Kopnutí do míče
  • Lezení na stoličku

Dítě je při vykonávání těchto úkolů pozorováno, přičemž je sledováno, kterou rukou, nohou, okem nebo uchem příslušný úkol vykoná. U úkolů, kde jsou potřeba obě ruce, je sledováno, kterou rukou dělá větší část činnosti.

Proč tato metoda testování není spolehlivá? Důvodů je hned několik. Dítě skrytý levák už může být zvyklé používat více pravou stranu těla, u takovýchto úkolů tedy nemusí mít tendenci používat svou přirozeně dominantní stranu těla. Většinu z činností navíc dítě již velmi pravděpodobně vidělo někoho dělat nebo i samo dělalo, je tedy možné, že dítě od svého okolí vysledovalo nejen jak se příslušná činnost dělá, ale také kterou ruku (respektive stranu těla) ostatní lidé pro příslušnou činnost používají. Dalším problémem je testování dominantního oka a ucha. Dominantní oko a ucho se však shoduje s dominantní stranou těla pouze u asi 60 % osob. U skrytých leváků navíc může potlačení přirozeně dominantní levé strany způsobovat například horší zrak v levém oku, takový člověk samozřejmě bude jako dominantní používat oko, kterým vidí lépe, tedy pravé. Ani bez podobného omezení však u leváka nemusí levé oko nebo ucho vycházet jako dominantní, zkrátka se nejedná o spolehlivý prostředek pro určování laterality.

K nízké vypovídací hodnotě výsledků běžných testů laterality rovněž přispívá způsob, jakým jsou výsledky vyhodnoceny. Při nejednoznačně vycházejících testech mohou být stanoveny výsledky jako například spíše levák, spíše pravák, dále jsou nyní často používány termíny jako zkřížená lateralita (není shoda mezi stranou dominantní ruky, nohy, oka a ucha) nebo ambidextrie (obě strany těla dosahují stejné úrovně). Více o ambidextrii a zkřížené lateralitě zde. Jak je vysvětleno na úvodní straně v článku Čím je naše lateralita určena, lateralita je jasně dána na základě pozicí mozkových hemisfér. U praváků je dominantní hemisféra vlevo, u leváků je dominantní hemisféra vpravo. Každý z nás je tedy buď levák, nebo pravák, není možné, abychom byli jakoukoli kombinací obojího. Naše lateralita je tedy jako hod korunou – vždy nám musí padnout buď panna, nebo orel, není možné, aby na horní straně mince byla polovina panny a polovina orla.

Testování laterality vyvinuté Karlem Grunickem je oproti výše popsaným konvenčně používaným testům výrazně spolehlivější. Proč tomu tak je?

  • Tato metoda jde více do hloubky, při testování sledujeme vlastní reakce těla
  • Testování nevyužívá žádné konkrétní předměty
  • Testování trvá mnohem delší dobu

Zajímá Vás více informací o seminářích s testováním laterality? Termíny nejbližších kurzů jsou zveřejněny na stránce Plánované akce. Pokud chcete být informováni o otevření přihlášek na nejbližší seminář, přihlašte se k odběru novinek níže.