ŽIJ SVOU LATERALITU

Co když jsem ve skutečnosti levák?

Mnoho z nás žije jako praváci, ač jsou ve skutečnosti leváci. Fungování v rozporu s přirozeným nastavením našeho těla může způsobovat mnoho různých na první pohled nesouvisejících potíží. Jak poznáme, že patříme mezi takzvané skryté leváky? A jak nám může zlepšit život, když začneme žít v souladu s přirozeným uspořádáním našeho mozku a těla?

Můj příběh...

„Cítil jsem se trvale bez energie a všechno mi připadalo náročné. Trápily mě nenadálé výkyvy nálad a pocity, že nikam nepatřím a nikdo mi nerozumí. Když už jsem měl někdy radost, tak jen po krátkou dobu. Nikdy se mi nedařilo vypnout neustálý tok myšlenek v mé hlavě. Nebyl jsem nikdy spokojený s tím, co jsem dokázal a se svým životem celkově. Nikdy jsem se nedokázal prosadit vůči ostatním, měl jsem strach z jakýchkoliv konfliktů…“

Tak nějak původně vypadal můj život. Tyto a mnohé další problémy jsem se pokoušel řešit všemožnými způsoby, nic na mě ale pořádně nefungovalo. Nakonec se ale ukázalo řešení. Mé potíže byly způsobeny tím, že jsem celý život žil jinak, než jak je mé tělo přirozeně nastaveno, čímž jsem jej nevědomky trvale přetěžoval.

Celý život jsem nevědomky žil jako pravák.

Nevěděl jsem, že jsem ve skutečnosti levák

Postupně jsem dokázal začít fungovat jako levák, díky čemž se většina problémů výrazně zmírnila nebo úplně zmizela. Protože mi objevení mé skutečné laterality opravdu změnilo život, rozhodl jsem se toto téma šířit dál a pomáhat ostatním nalézt, kdo doopravdy jsou.

Jaké jsou nejobvyklejší problémy související s nesprávnou lateralitou?

Problémů způsobených životem v nesprávné lateralitě je celá řada. Mezi nejtypičtější příznaky patří následující potíže:

 • Nízké sebevědomí
 • Silná únava z jakékoliv činnosti
 • Dlouhodobě absence pocitu radosti
 • Zaměřenost na výsledek, neschopnost si jakoukoliv činnost užít
 • Nenadálé změny nálad a výbuchy hněvu
 • Neustálý proud myšlenek v hlavě, neschopnost se uvolnit nebo meditovat
 • Chaotické vyjadřování
 • Problémy s mužsko/ženskou polaritou (nedostatek mužnosti u mužů, nedostatek ženskosti u žen)
 • Pletení si levé a pravé strany
 • Počítání čehokoliv, co je zrovna v okolí (schodů, pouličních lamp, oken…)
 • A mnoho dalších…

Chcete se o lateralitě dozvědět více, ale nebaví Vás čtení dlouhých textů? Přehrajte si rozhovor, který se mnou natočil Tomáš Hajzler:

Na základě čeho jsme leváci nebo praváci?

Abychom mohli pochopit, proč je život v nesprávném nastavení laterality tak problematický, nejdříve je nutné si vysvětlit, na základě čeho jsme leváci nebo praváci.

Mozek člověka je podélně rozdělen na dvě poloviny, tzv. hemisféry, kde jedna je označována jako racionální (dominantní) a druhá jako kreativní (nedominantní). Racionální hemisféra zpracovává praktické myšlení, řeč, technické problémy, logiku, počítání… Kreativní hemisféra zpracovává emoce, intuici, fantazii, umění…

Mozkové hemisféry jsou s tělem propojeny křížem, to znamená, že levá hemisféra ovládá pravou polovinu těla a pravá hemisféra ovládá levou polovinu těla. Dobře známým faktem je, že levá hemisféra je racionální a pravá hemisféra je kreativní. Toto však platí pouze pro praváky. Leváci mají mozkové hemisféry zrcadlově prohozené. Právě na základě toho mají prohozenou i dominantní stranu těla.

Lateralita je tedy dána pozicí mozkových hemisfér a je u každého člověka pevně dána již od narození (respektive již od početí) a nelze ji tedy změnit.

Pravák (z pohledu proti)

Levák (z pohledu proti)

Kdo je skrytý levák?

Skrytý levák je člověk, který je přirozeným nastavením těla levák (tedy má dominantní hemisféru umístěnou vpravo), ale o tomto nastavení svého těla neví a žije jako by byl pravák. Jeho pravá strana těla je však propojena pouze s kreativní hemisférou. Veškerá výměna informací mezi dominantní hemisférou a pravou stranou těla tedy neprobíhá přímo, ale přes kreativní hemisféru. Takto ztížená komunikace mozku a těla je velice energeticky náročná. Ztížený přenos informací mezi mozkem a tělem je právě příčinou všech problémů souvisejících s nesprávnou lateralitou.

Skrytý levák (z pohledu proti)

Odkud se skrytí leváci berou?

Každý z nás je levák, nebo pravák, podle toho, jak má rozmístěné mozkové hemisféry. Jak se ale stane, že levák začne fungovat jako pravák? Děti se v prvních letech svého života učí zejména nápodobou rodičů a dalších starších lidí ve svém okolí. Protože v naší společnosti převažuje pravorukost, mnoho dětí toto nastavení okopíruje a dokonce dá pravorukosti přednost, přestože se jedná o leváka. Jinými slovy mnoho dětí leváků se na základě svého okolí samo přenastaví na praváky. Takové dítě pak může prožít celý život, aniž by mělo sebemenší tušení o tom, že je ve skutečnosti levák. Že se jedná o skrytého leváka může být v dospělosti zpravidla možné poznat pouze na základě typických příznaků nesprávné laterality.

Když mám podezření, že jsem skrytý levák

Pokud jste se našli v typických příznacích souvisejících s nesprávnou lateralitou, nejvhodnější je si testováním laterality ověřit, jestli jste skutečně leváci. Až když zjistíte, že skutečně leváci jste, můžete se takzvaně přepólovat na svou skutečnou lateralitu, což neznamená nic jiného, než že postupně začnete fungovat jako leváci. To může mít na Váš život velice blahodárný vliv.

V čem spočívá přepólování a jak nám může pomoci?

Přepólováním se rozumí přechod na správnou  lateralitu. Když tělo začne fungovat podle toho, jak je přirozeně nastaveno a uspořádáno, příznaky nesprávné laterality postupně začnou mizet a zároveň začnou přicházet změny k lepšímu. Podrobné informace o tom, jak se správně přepólovat, poskytuji na seminářích s testováním laterality.

Jak moc pozitivních změn proces přepólování přinese je zcela individuální a nelze dopředu odhadnout. Původně skrytý levák může na sobě po přepólování obvykle pozorovat tyto změny:

 • Cítí, že konečně ví, kdo doopravdy je
 • Začne žít ve větší lehkosti a radosti
 • Zmizí výkyvy nálad, nízké sebevědomí a deprese
 • Přestane nad vším neustále přemýšlet, dokáže se více řídit svým vnitřním kompasem
 • Všechny činnosti si najednou začne více užívat, místo aby je jenom chtěl mít hotové
 • Dokáže se více uvolnit, žije ve větším klidu
 • Lépe se mu dýchá, dokáže se najednou pořádně nadechnout
 • Získá větší fyzickou sílu
 • Začne se vyjadřovat více jasně a plynule
 • Zmizí potřeba neustále něco počítat
 • Muž levák se dostane do své mužské síly
 • Žena levačka se dostane do své ženskosti

Na co si dát pozor u dětí?

Jak správně vysledovat, jestli je dítě levák nebo pravák? A co když se jedná o skrytého leváka? Jsou konvenční testy laterality vždy spolehlivé? Tomu všemu je věnována samostatná stránka o lateralitě u dětí.

Kolik je vlastně ve společnosti leváků?

Oficiální statistiky uvádí, že je v naší společnosti asi 10% leváků. Do těchto statistik se však samozřejmě nepočítají skrytí leváci. Celkový podíl leváků ve společnosti tedy není známý, nicméně existuje několik faktů, které nám mohou něco napovědět.

Jak to bylo dříve?

Archeologické výzkumy ukazují, že v pravěku v době kamenné byla asi polovina lidí leváci. Totéž lze pozorovat i v současnosti u domorodých primitivních kmenů žijicích v různých částech světa. Nevyvážený poměr leváků a praváků je tedy výhradně záležitostí civilizované společnosti. Nabízí se tedy vysvětlení, že takováto situace není dána nižším množstvím přirozených leváků, ale vlivem společnosti a kultury.

Lateralita u zvířat

Lateralita se týká i zvířat. Vědecké výzkumy ukazují, že u všech ostatních druhů savců je poměr mezi leváky a praváky vyrovnaný. Lidé by tedy byli jediným druhem, u kterého by poměr leváků a praváků vyrovnaný nebyl.

Svět v rovnováze

Všechny protiklady přirozeně směřují ke vzájemné rovnováze, což krásně ukazuje monáda zobrazující rovnováhu mezi polaritami jin a jang. Tyto vyvážené polarity jsou vidět všude kolem nás. Například muži a ženy, den a noc, léto a zima, období ekonomického růstu a období recese, příliv a odliv, a mnoho dalších… Je logické očekávat, že stejná situace bude i v případě leváků a praváků.

Vyvazene polarity 4

Je tedy možné, že i v naší společnosti je leváků asi 50%

Můžeme se domnívat, že i u lidí v současné společnosti tedy bude leváků celkem 50%. To by znamenalo, že asi 40% z nás jsou ve skutečnosti skrytí leváci.

Dominance pravostrannosti tedy možná není dána tím, že by leváci postupně vymizeli. Převažující pravostrannost vznikala v historii naší civilizace pravděpodobně na základě snahy o sjednocení v některých činnostech (například u vojáků v armádách).

A co zkřížená lateralita?

Zkřížená lateralita je výraz používaný při nejednoznačném výsledku testování laterality, kdy vychází například dominantní pravá ruka a levá noha. Protože je naše lateralita dána pozicí mozkových hemisfér, kdy je dominantní hemisféra buď vlevo (a jsme proto praváci), nebo vpravo (a jsme proto leváci), není možné, abychom byli jakoukoliv kombinací leváka a praváka. Více v samostatném článku.

zkrizena lateralita