Závazné podmínky přihlašování a účasti na seminář Žij svou lateralitu Wonder full life centrum

Následující závazné podmínky účasti platí pro semináře Žij svou lateralitu, které organizuje podnikající fyzická osoba Jan Kodad, se sídlem Evropská 1691/35, Praha 6, 16000, IČ: 03320499 e-mail: jan.kodad@zijsvoulateralitu.cz (dále organizátor).

Přihlášený účastník (dále účastník) souhlasí s následujícími podmínkami účasti na Semináři Žij svou lateralitu (dále akce):

Přihlášení na akci:

Přihlášky jsou přijímány pouze elektronicky. Po vyplnění a odeslání elektronického formuláře obdrží účastník co nejdříve (zpravidla v průběhu 1 pracovního dne) potvrzující odpověď s údaji pro platbu zálohy. Zálohu musí účastník uhradit do 7 dní od odeslání přihlašovacího formuláře, v opačném případě je jeho přihláška zrušena. Přijetím zálohy na účet organizátora je účastník závazně přihlášen na akci. Pokud je kapacita semináře naplněna, obdrží účastník co nejdříve (zpravidla v průběhu 1 pracovního dne) informaci o této skutečnosti. Nejpozději 2 týdny před začátkem kurzu obdrží všichni přihlášení vyrozumění o otevření nebo neotevření semináře z důvodu dostatečného počtu přihlášených. V případě otevření seináře obdrží přihlášení účastníci zároveň podrobné organizační informace k akci. Organizátor si vyhrazuje právo na případnou změnu v termínech kurzu z organizačních či dalších závažných důvodů (nemoc lektora apod.). O veškerých změnách budou účastníci co nejdříve informováni.

Podmínky úhrady za účast na akci a storno podmínky:

 • Zálohu ve výši 4000 Kč účastník uhradí do 7 dní od odeslání přihlášky na akci na základě pokynů od organizátora bankovním převodem na účet číslo 670100-2204047790/6210, volitelně prostřednictvím QR kódu.
 • V případě neuhrazení zálohy v příslušném termínu je přihláška zrušena.
 • Pokud chce účastník po uhrazení zálohy zrušit svou účast na akci, musí tuto skutečnost neprodleně oznámit organizátorovi. Pokud organizátor dokáže za účastníka najít náhradu, vrátí účastníkovi zálohu v plné výši převodem na bankovní účet účastníka. Pokud organizátor nedokáže za účastníka najít náhradu, uhrazená záloha je nevratná.
 • V případě, že došlo ze strany organizátora ke změně termínu konání kurzu (např. z důvodu nemoci lektora apod.) a tento přihlášenému účastníkovi nevyhovuje, lze účast na akci zrušit bez povinnosti platby storno poplatku.
 • Doplatek ve výši 2500 Kč uhradí účastník bezprostředně před zahájením akce v hotovosti nebo prostřednictvím bankovního převodu s využitím QR kódu.

Cena semináře Žij svou lateralitu obsahuje následující:

 • Ubytování ve vícelůžkových pokojích nebo ve vlastním spacáku ve společné místnosti
 • Stravu v průběhu akce
 • Testování laterality vybranými testy metodou vyvinutou Karlem Grunickem a další doprovodný program se dvěma lektory

Cena semináře Žij svou lateralitu neobsahuje následující:

 • Dopravu na místo konání akce a zpět
 • Pojištění

Podmínky účasti na semináři Žij svou lateralitu

 • Seminář Žij svou lateralitu je akcí osobního rozvoje. Účastník se na akci přidává dobrovolně, z vlastní iniciativy a se zájmem o téma semináře.
 • Účastník bere na vědomí, že program akce může být fyzicky nebo emocionálně náročný, v průběhu akce se mohou objevovat zažitá traumata z minulosti.
 • Organizátor nenese žádnou zodpovědnost za zdraví a život účastníka v době konání akce.
 • Organizátor nemůže účastníkům garantovat dosažení jasného výsledku testování laterality v průběhu konání akce.
 • Organizátor nenese zodpovědnost za odložené osobní věci účastníka v průběhu konání akce.
 • Akce je určena pouze pro účastníky, kteří dosáhli věku 18 let.
 • Akce není náhradou odborné lékařské nebo psychoterapeutické péče.
 • Veškerý program akce je dobrovolný. Organizátor nebude účastníka nutit k žádné části programu a účastník má právo se vždy rozhodnout, zdali se chce programu zúčastnit.
 • Účastník se zavazuje následovat v průběhu akce pokyny organizátora a dodržovat všeobecné zásady slušného chování.
 • Akce je určena pro osoby bez jakýchkoliv zdravotních nebo psychických problémů. Účastník prohlašuje, že organizátorovi nezatajil žádnou skutečnost o svém psychickém a fyzickém zdraví. Účastník trpící zdravotními nebo psychickými problémy se může akce zúčastnit pouze na základě svolení organizátora.
 • Účastník se zavazuje po skončení akce nešířit informace o dění v průběhu programu akce a zejména informace o ostatních účastnících, a to jakoukoliv formou.
 • Účastník bere na vědomí, že závažné porušení těchto pravidel může vést k okamžitému ukončení účasti na akci bez jakékoliv náhrady.

Účastník zasláním přihlášky vyjadřuje souhlas se všemi výše uvedenými podmínkami.

Není-li Vám cokoliv jasné, či máte-li jakékoliv dotazy, kontaktujte mne na e-mailové adrese jan.kodad@zijsvoulateralitu.cz. Děkuji!