Závazné podmínky přihlašování a účasti na seminář Žij svou lateralitu Praha

Následující závazné podmínky účasti platí pro semináře Žij svou lateralitu, které organizuje podnikající fyzická osoba Jan Kodad, se sídlem Evropská 1691/35, Praha 6, 16000, IČ: 03320499 e-mail: jan.kodad@zijsvoulateralitu.cz (dále organizátor).

Přihlášený účastník (dále účastník) souhlasí s následujícími podmínkami účasti na Semináři Žij svou lateralitu (dále akce):

Přihlášení na akci:

Přihlášky jsou přijímány pouze elektronicky. Po vyplnění a odeslání elektronického formuláře obdrží účastník co nejdříve (zpravidla v průběhu 1 pracovního dne) potvrzující odpověď s údaji pro platbu zálohy. Zálohu musí účastník uhradit do 7 dní od odeslání přihlašovacího formuláře, v opačném případě je jeho přihláška zrušena. Přijetím zálohy na účet organizátora je účastník závazně přihlášen na akci. Pokud je kapacita semináře naplněna, obdrží účastník co nejdříve (zpravidla v průběhu 1 pracovního dne) informaci o této skutečnosti. Nejpozději 2 týdny před začátkem kurzu obdrží všichni přihlášení vyrozumění o otevření nebo neotevření semináře z důvodu dostatečného počtu přihlášených. V případě otevření seináře obdrží přihlášení účastníci zároveň podrobné organizační informace k akci. Organizátor si vyhrazuje právo na případnou změnu v termínech kurzu z organizačních či dalších závažných důvodů (nemoc lektora apod.). O veškerých změnách budou účastníci co nejdříve informováni.

Podmínky úhrady za účast na akci a storno podmínky:

 • Zálohu ve výši 2000 Kč účastník uhradí do 7 dní od odeslání přihlášky na akci na základě pokynů od organizátora bankovním převodem na účet číslo 670100-2204047790/6210, volitelně prostřednictvím QR kódu.
 • V případě neuhrazení zálohy v příslušném termínu je přihláška zrušena.
 • Pokud chce účastník po uhrazení zálohy zrušit svou účast na akci, musí tuto skutečnost neprodleně oznámit organizátorovi. Pokud organizátor dokáže za účastníka najít náhradu, vrátí účastníkovi zálohu v plné výši převodem na bankovní účet účastníka. Pokud organizátor nedokáže za účastníka najít náhradu, uhrazená záloha je nevratná.
 • V případě, že došlo ze strany organizátora ke změně termínu konání kurzu (např. z důvodu nemoci lektora apod.) a tento přihlášenému účastníkovi nevyhovuje, lze účast na akci zrušit bez povinnosti platby storno poplatku.
 • Doplatek ve výši 1800 Kč uhradí účastník bezprostředně před zahájením akce v hotovosti nebo prostřednictvím bankovního převodu s využitím QR kódu.

Cena semináře Žij svou lateralitu obsahuje následující:

 • Testování laterality vybranými testy metodou vyvinutou Karlem Grunickem a další doprovodný program se dvěma lektory

Cena semináře Žij svou lateralitu neobsahuje následující:

 • Dopravu na místo konání akce a zpět
 • Pojištění
 • Ubytování
 • Stravu v průběhu akce

Podmínky účasti na semináři Žij svou lateralitu

 • Seminář Žij svou lateralitu je akcí osobního rozvoje. Účastník se na akci přidává dobrovolně, z vlastní iniciativy a se zájmem o téma semináře.
 • Účastník bere na vědomí, že program akce může být fyzicky nebo emocionálně náročný, v průběhu akce se mohou objevovat zažitá traumata z minulosti.
 • Organizátor nenese žádnou zodpovědnost za zdraví a život účastníka v době konání akce.
 • Organizátor nemůže účastníkům garantovat dosažení jasného výsledku testování laterality v průběhu konání akce.
 • Organizátor nenese zodpovědnost za odložené osobní věci účastníka v průběhu konání akce.
 • Akce je určena pouze pro účastníky, kteří dosáhli věku 18 let.
 • Akce není náhradou odborné lékařské nebo psychoterapeutické péče.
 • Veškerý program akce je dobrovolný. Organizátor nebude účastníka nutit k žádné části programu a účastník má právo se vždy rozhodnout, zdali se chce programu zúčastnit.
 • Účastník se zavazuje dorazit na místo konání akce včas, nejpozději v čase zahájení akce stanoveném organizátorem, aby akce mohla začít bez zpoždění.
 • Účastníkům je výrazně doporučeno se akce zúčastnit v celém rozsahu. Účast na akci je dobrovolná, účastník proto může akci dle svého rozhodnutí kdykoliv opustit, ale bez nároku na jakoukoliv náhradu.
 • Účastník se zavazuje následovat v průběhu akce pokyny organizátora a dodržovat všeobecné zásady slušného chování.
 • Akce je určena pro osoby bez jakýchkoliv zdravotních nebo psychických problémů. Účastník prohlašuje, že organizátorovi nezatajil žádnou skutečnost o svém psychickém a fyzickém zdraví. Účastník trpící zdravotními nebo psychickými problémy se může akce zúčastnit pouze na základě svolení organizátora.
 • Účastník se zavazuje po skončení akce nešířit informace o dění v průběhu programu akce a zejména informace o ostatních účastnících, a to jakoukoliv formou.
 • Účastník bere na vědomí, že závažné porušení těchto pravidel může vést k okamžitému ukončení účasti na akci bez jakékoliv náhrady.

Účastník zasláním přihlášky vyjadřuje souhlas se všemi výše uvedenými podmínkami.

Není-li Vám cokoliv jasné, či máte-li jakékoliv dotazy, kontaktujte mne na e-mailové adrese jan.kodad@zijsvoulateralitu.cz. Děkuji!