Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů a poučení subjektu údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a zároveň nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice č. 95/46/ES

Souhlasem se zpracováním osobních údajů uděluji jako subjekt údajů podnikající fyzické osobě Janu Kodadovi, se sídlem Evropská 1691/35, Praha 6, 16000, IČ: 03320499 e-mail: jan.kodad@zijsvoulateralitu.cz (dále jen Správce), dobrovolný a svobodný souhlas, aby Správce na základě tohoto souhlasu shromažďoval, uchovával a zpracovával mé osobní údaje, a to za níže uvedených podmínek:

1) Osobní údaje, které budou zpracovány jsou: jméno a příjmení, titul, e-mailová adresa, telefonický kontakt, datum a místo narození.

2) Poskytnutí osobních údajů není zákonným či smluvním požadavkem. Subjekt údajů poskytuje osobní údaje dobrovolně ke zpracování za účelem vystavení certifikátu/osvědčení o absolvování akcí (kurzů, stáží, konferencí a jiných akcí, které Správce bude realizovat.

3) Osobní údaje bude Správce zpracovávat manuálně a automaticky prostřednictvím svých zaměstnanců a zavazuje se neposkytovat je třetím osobám a do třetí země.

4) Při zpracování osobních údajů subjektu údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování včetně profilování.

5) Práva subjektu údajů:

a)  právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, a to písemnou nebo elektronickou formou, a to na e-mail: jan.kodad@zijsvoulateralitu.cz;

b)  právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování;

c)  právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci;

d)  právo podat stížnost dozorovému orgánu, jímž je Úřad pro ochranu osobních údajů.

6) Souhlas dle tohoto odstavce se uděluje na dobu maximálně 5 let od jeho udělení.

Subjekt údajů potvrzuje, že byl Správcem řádně poučen o zpracování a ochraně osobních údajů a že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a pravdivé.

Není-li Vám cokoliv jasné, či máte-li jakékoliv dotazy, kontaktujte mne na e-mailové adrese jan.kodad@zijsvoulateralitu.cz. Děkuji!